Świerszczów. Wieś znana od pocz. XV w. We wsi d. cerkiew unicka Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowana w 1801 r., w 1875 r. zmieniona na prawosławną. Od 1923 r. kościół rzymskokatolicki św. Bazylego. Drewniana, konstrukcji zrębowej. Zewnątrz i wewnątrz wzmocniona lisicami, …

PUCHACZÓW

Wieś, siedziba urzędu gminy. Dawniej, pod nazwą Mniejsza Łęczna, była własnością opactwa sieciechowskiego. Prawa miejskie i zmiana nazwy w 1527 r. Od 1773 r. własność Komisji Edukacji Narodowej. W 1869 r. utrata praw miejskich. Pożar w 1880 r. zniszczył …

SOSNOWICA

Wieś, siedziba urzędu gminy. Dawniej posiadłość rodu Sosnowskich, którzy w 1685 r. uzyskali od króla Jana III Sobieskiego przywilej lokacyjny.

W majątku wielkiego hetmana litewskiego Józefa Sosnowskiego pracował w 1775 r. Tadeusz Kościuszko. Mieszkał w zachowanym barokowym czworaku (tablica …

LUDWIN

Wieś, siedziba urzędu gminy. Murowany dwór z 1884 r., rozbudowany na pocz. XX w. Obok zabudowania gospodarcze z końca XIX w.

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie jest najdalej na pd. wsch. wysuniętym fragmentem Polesia Lubelskiego (zw. też Podlaskim). Ukształtowane zostało przez zlodowacenie …

Łęczna

Miasto powiatowe (ok. 22000 mieszk.) położone nad Wieprzem w miejscu ujścia rz. Świnki, siedziba urzędu gminy.

Przywilej lokacyjny Łęczna otrzymała w 1467 r. W herbie miasta od tamtej pory umieszczony jest czarny dzik na czerwonym tle. Miasto rozwijało się …

Trasa Lublin – Łęczna

Trasa wiedzie z Lublina w kierunku pn.-wsch. drogami nr 831 do Włodawy, a następnie nr 816. Prowadzi przez pn.-wsch. kraniec Wyżyny Lubelskiej (Płaskowyż Świdnicki) oraz Polesie Lubelskie (Pojezierze Lęczyńsko-Włodawskie, Garb Włodaw-ski, Zaklęsłość Sosnowicką i Równinę Kodeńską) …

ZAJEZIERZE

Wieś, w której jesienią 1920 r. skoszarowano 28 pułk artylerii lekkiej podległy 28 DP. Przy kościele stoi pomnik ku czci żołnierzy polskich z 28 DP, na którym udokumentowano ich drogę bojową we wrześniu 1939 r., nazwiska poległych żołnierzy i …

Dęblin

Miasto (ok. 19000 mieszk.) położone nad Wisłą, przy ujściu do niej Wieprza, na terenie Doliny Środkowej Wisły. Siedziba gminy miejskiej, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Drobny przemysł spożywczy i odzieżowy.

Twierdza Dęblin budowana w l. 1838-47 wg proj. Iwana …

Dęblin – Historia

Jako wieś wzmiankowany w 1397 r. Początkowo należała wraz z okolicznymi wsiami (Mierzwiączka, Modrzyce, Żdżary, Kleszczówka) do dóbr bobrownickich (nazwa od znajdującego się na wsch. od Dęblina miasta – od 1485 r. – Bobrowniki) należących w XV …

Bobrowniki. Wieś w Dolinie Środkowej Wisły, nad Wieprzem. Znane w średniowieczu jako miejsce przeprawy przez Wieprz. W XV-XVII w. własność kolejno: Tarnowskich, Tarłów, Mniszchów i Sapiehów. Prawa miejskie w l. 1485-1869.

Układ urbanistyczny z XVI-XIX w. Kościół paraf. Nawiedzenia …