Trasa Jacnia – Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

JACNIA

We wsi przy skrzyżowaniu dróg potrójny drewniany krzyż morowy – karawik.

3 km na pd. zach. od wsi rez. przyrody „Debry” utworzony na pow. 179,62 ha w 1983 r., chroniący starodrzew bukowo-jodłowy rosnący w wąwozach.

5 km na pd. zach. Bondyrz. Wieś nad Wieprzem, lokalny ośrodek przemysłu meblarskiego.

W istniejącej tu w czasie okupacji hitlerowskiej fabryce mebli giętych Jacka Jakimowicza działał silny ośrodek konspiracyjny. W zakładzie naprawiana i przerabiana była broń partyzancka, wśród pracowników fabryki „przechowywano” zdekonspirowanych partyzantów. W końcu lipca 1944 r. we wsi odbyła się koncentracja 9 pp. Legionów. Kościół paraf. Opatrzności Bożej, drewniany, jednonawowy, wzniesiony w stylu zakopiańskim w l. 1948-49 wg proj. Adama Klimka. Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. płk. Stanisława Prusa „Adama” – dowódcy 9 pp. Legionów AK Ziemi Zamojskiej — utworzone w 1990 r. z inicjatywy regionalisty Jana Sitka. Zgromadzono pamiątki i dokumenty dotyczące walk wrześniowych, okresu wysiedleń i pacyfikacji wsi zamojskich i wynarodowienia dzieci Zamojszczyzny, działalności w regionie ugrupowań partyzanckich ze szczególnym uwzględnieniem 9 pp. Leg. AK, losów partyzantów po lipcu 1944 r. Wśród eksponatów zwraca uwagę kompletny partyzancki ołtarz połowy. Pokazane są (także w ekspozycji plenerowej) elementy uzbrojenia oddziałów partyzanckich i jednostek WP na froncie wschodnim. Obok pawilonu muzealnego pomnik upamiętniający mieszkańców wsi – ofiary II wojny światowej wykonany wg proj. Adama Grochowicza. W domu Jana Sitka prywatny zbiór ok. 12 000 okazów minerałów i skamieniałości (m.in. kamienne drzewa z Siedlisk). Dwa drewniane młyny wodne Z 1924 i 1936 r. Na terenie osiedla przyzakładowego Zamojskich Fabryk Mebli dwupienna lipa drobnolistna o obw. w szyi korzeniowej -475 cm.

Dalej trasa prowadzi przez Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Park utworzony w został 1988 r. na terenie Roztocza Środkowego na pow. 9390 ha. Chroni obszar urozmaicony geomorfologicznie, porośnięty lasami jodłowymi i bukowymi. Urozmaiceniem rzeźby jest pasmo wzgórz zbudowane ze skał wapienno-piaskowcowych, głębokie wąwozy i liczne paraboliczne wydmy piaszczyste. Na terenie parku znajduje się najwyższe wzniesienie tej części Roztocza – Wapielnia (385 m n.p.m.). Znaczną część parku pokrywają lasy z dominującym udziałem sosny. Do osobliwości florystycznych należą: widłak wroniec, narecznica szerokolistna, przytulia okrągłolistna. Wśród zwierząt występują gronostaje, borsuki, kuny, łasice, tchórze, orliki krzykliwe, kraski i pliszki górskie. Na terenie parku znajduje się rez. przyrody „Święty Roch” (Krasnobród).