Trasa Dąbrowica – Bieliny

DĄBROWICA

Wieś nad Tanwią (w powiecie Janów Lubelski).

2 km na pn. Kurzyna Średnia. We wsi kościół paraf, św. św. Marii Magdałeny i Mikołaja Biskupa, drewniany, powstał w l. 1816-18, rozbudowany w 1886 r. Drewniana wikarówka z 1900 r.

Skrzyżowanie dróg. 2 km na pn., po prawej stronie Tanwi – Dąbrówka. W XIX w. ówczesny właściciel sprowadził do wsi z Ukrainy grekokatolików w celu eksploatacji puszczy. Pamiątką jest d. cerkiew. Większość ludności tego wyznania opuściła miejscowość po II wojnie światowej. Dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki paraf. św. Onufrego, drewniana, wzniesiona w l. 1869- 75. W ołtarzu głównym obraz św. Onufrego. W ołtarzu bocznym ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, według legendy uzdrawiała obłąkanych. Murowana brama-dzwonnica z lat dwudziestych XX w.

ULANÓW

Miasto (ok. 1500 mieszk.), siedziba urzędu gminy.
Prawa miejskie nadane w 1616 r. staraniem Stanisława Ulińskiego. Miasto słynęło z flisactwa i handlu zbożem. Istniał tu jedyny w Polsce cech retmanów i flisaków. Nazywane było „Małym Gdańskiem”. W XVI-XVIII w. działał ważny port wodny na Sanie. W czasie wojny polsko-austriackiej w 1809 r. w mieście przez kilkanaście dni kwaterował książę Józef Poniatowski. Tu odbierał defiladę wojsk Księstwa Warszawskiego przed przekroczeniem przez nich Sanu.
Zachował się układ urbanistyczny ukształtowany od 1616 r. do pocz. XX w. Kościół paraf. św. Jana Chrzciciela, drewniany, wzniesiony w 1643 r., rozbudowany w poł. XVIII w. Wnętrze ozdobione jest późnobarokową polichromią, wykonaną na płótnie i przyklejoną do desek, przedstawiającą obrazy z życia mieszkańców miasta związane z flisactwem. Na suficie nawy głównej swobodna kopia „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga z kościoła Najświętszej Panny Marii w Gdańsku, według legendy namalowana przez malarzy przywiezionych przez flisaków z Gdańska. Murowana dzwonnica z 1868 r. W pobliżu pomnik papieża Jana Pawła II autorstwa rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego, urodzonego w Ulanowie, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, wykonany z okazji dziesiątej rocznicy pontyfikatu papieża w 1988 r. Pomnik ma formę popiersia umieszczonego na postumencie. W pomnik wmontowane są płaskorzeźby przedstawiające akt lokacyjny miasta, akt elekcyjny króla Zygmunta III Wazy oraz retmana spławiającego pnie drzew. Kościół cmentarny Świętej Trójcy, tzw. flisacki, drewniany, wzniesiony w 1690 r., malowidła wykonane zostały na papierze i przyklejone na sklepienie i ściany. Murowana brama-dzwonnica z 1899 r. Cmentarz żydowski założony w 1700 r. Zachowało się ok. 500 nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1881 r.

6 km na pd. wsch. Bieliny. Wieś na prawym brzegu Sanu. Według legendy miał się tu w 997 r. zatrzymać św. Wojciech. Kościół paraf. św. Wojciecha, murowany, wzniesiony w l. 1763-70, fundacji Elżbiety Zamoyskiej. Polichromia ze scenami figuralnymi Z XVIII w. artysty malarza Stroińskiego. Murowana dzwonnica Z 2 poł. XIX w. Kaplica i klasztor ss. Dominikanek, murowane, z końca XIX w., proj. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego E. Skrochowskiego. Tablica z 1994 r. upamiętnia udzielanie pomocy przez siostry w l. 1939-56 partyzantom oddziału leśnego NOW „Ojca Jana” Franciszka Przysięiniaka. Murowany dwór Mniszchów i Czartoryskich, wzniesiony w XVII w., rozbudowany w XVIII w., przebudowany w 1956 r. Murowane budynki gospodarcze z XIX w. Park z XVIII w., powiększony na pocz. XX w. Krzyż-pomnik upamiętnia dziesięć wieków osady i 1000-lecie śmierci św. Wojciecha.