Głogówek

Obok zamku park krajobrazowy z XVIII w., w którym wiele krajowych i egzotycznych krzewów i drzew (w tym pomniki przyrody) oraz duży staw.

Przy ul. Zamkowej barokowa brama zamkowa (1700), stanowiąca fragment murów obronnych z XIV-XV w.; kamienno-ceglane mury miały w przeszłości trzy bramy i kilka baszt. W budynku bramnym część zbiorów muzeum oraz izba pamięci Rafała Urbana (1893-1972) – oryginalnego pisarza i sadownika, urodzonego w Winiarach (od 1904 część Głogówka). Obok potężna gotycka baszta więzienna z przełomu XIV i XV w. wkomponowana w mury obronne. W rynku późnorenesansowy ratusz z XVII w., przykład rodzimej architektury śląskiej. Przerobiony we wnętrzu, zachował w parterze sklepienia kolebkowe z lunetami, w narożach ratusza barokowe figury św. Floriana i św. Jana Nepomucena, wykonane przez morawskiego rzeźbiarza Jana Schuberta, w których tle pięknie pilastrowany południowy szczyt, tworzący jednocześnie czoło siodłowego dachu. W szczycie pn. ośmioboczna wieża zegarowa o boniowanych narożach ze smukłym hełmem.

W Rynku zachowały się osiemnastowieczne kamienice. Na uwagę zasługują m.in. we wsch. pierzei barokowe kamieniczki pod nr. 2, 3 i 4 o ładnie ukształtowanych fasadach, a pod nr. 4 parter sklepiony kolebkowo; kamieniczki pod nr. 5, 7, 8, 14 o ciekawych szczytach. W pierzei zach. wyróżniają się: tzw. gospoda „Pod Czarnym Niedźwiedziem” (nr 33) z płaskorzeźbą niedźwiedzia z kuflem oraz dom F. Sebastiniego (nr 34) o pięknej ścianie szczytowej z rokokowym ornamentem okien i poddasza. W pierzei pn. godne uwagi kamienice pod nr. 38 (o sklepionym przyziemiu) i bliźniaczki (39 i 40). Dwuwieżowy gotycki kościół paraf. św. Bartłomieja z XIV w., przebudowany w XVIII w.; wystrój, kaplice i wyposażenie barokowe. W pn. ścianie prezbiterium trójprzęsłowa kaplica Oppersdorfów o pięciobocznym zakończeniu i gwiaździstym sklepieniu. Barokowe kaplice znajdują się na osi poprzecznej naw. Na sklepieniu nawy głównej piękna polichromia wykonana przez urodzonego na Morawach malarza Franciszka Sebastiniego w XVIII w., a sztukateria Jana Schuberta. Gotycki, jednonawowy kościół Franciszkanów, zniszczony i odbudowany w XV w., przebudowany został w XVII w. z fundacji Jana Jerzego III Oppersdorfa. We wnętrzu kościoła Domek Loretański z 1629/30 z dekoracją wykonaną ok. 1780 przez F.A. Sebastiniego. Wieża z XVII w. Nawa i prezbiterium kryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Elewacja wschodnia świątyni otrzymała barokową dekorację, podobnie jak wieże dzwonnicy, baniasty barokowy hełm z latarnią. Dawny klasztor z XVII-XVIII w. to budowla o 4 skrzydłach wokół wewnętrznego dziedzińca. W przyziemiach sklepienia kolebkowe.

Przy ul. Piastowskiej d. przyszpitalny kościół św. Mikołaja z XVIII w. Barokowy kościół sklepiony kolebkowo z lunetami o ascetycznej wręcz elewacji i ośmiobocznej wieży z typowym dla epoki hełmem. Na cmentarzu barokowy kościółek Świętego Krzyża z pocz. XVIII w. o konstrukcji szkieletowej.

Przy ul. Młyńskiej sześciopiętrowa wieża wodna Kopernika, z XVI w., wzniesiona z cegły. W średniowieczu połączona była systemem rur drewnianych, dostarczających wodę mieszkańcom Głogówka.

Wyjazd z Głogówka na pn. ul. Opolską.

RZEPCE

We wsi zabytkowy drewniany kościół zrębowy z 1751. Wewnątrz wczesnobarokowa rzeźbiona ambona oraz obrazy i rzeźby twórców ludowych z epoki baroku.

■ 1 km na zach. Kierpień. Nad rz. Osobłogą kościół fundacji Piastów opolskich. Wewnątrz wystrój barokowy – rzeźby i relikwiarze z XVIII w.

KORNICA

We wsi późnobarokowy kościół z l. 1794-95, przebudowany w 1851.