Włodawa – Historia

Wzmiankowana w XIII w. jako ruski gród warowny. Po najeździe Tatarów w 1241 r. przebywali w nim książę halicko-włodzimierski Daniel Romanowicz, późniejszy król Rusi, i jego syn książę Lew. W 1 poł. XIV w. Włodawa została włączona …

WYTYCZNO

Wieś w gminie Urszulin. 7 listopada 1863 r. rozegrała się tutaj potyczka oddziału powstańczego pod dow. Roztworowskiego z wojskami carskimi. 1-2 października 1939 r. w rejonie Wytyczno – Wólka Wytycka miały miejsce zacięte walki Korpusu Ochrony Pogranicza pod dow. …

Trasa Załucze Stare – Wereszczyn

Załucze Stare. We wsi 22 lutego 1944 r. zostali zamordowani przez radziecki oddział dywersyjny „Wołodii” – Wolodymyra Mojesenki kpt. Józef Milert „Sęp”, jeden z najsłynniejszych dowódców AK działających w rejonie Chełma i Włodawy, oraz jego …

URSZULIN

Wieś, siedziba urzędu gminy. W sąsiedztwie liczne jeziora: Sumin, Rotcze, Uściwierz i Wytyckie. 7 lipca 1863 r. miała tutaj miejsce potyczka oddziałów powstańczych Adama Zielińskiego i ppłk. Józefa Jankowskiego z wojskami carskimi. W Urszulinie swoją siedzibę ma dyrekcja Poleskiego …

Świerszczów. Wieś znana od pocz. XV w. We wsi d. cerkiew unicka Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowana w 1801 r., w 1875 r. zmieniona na prawosławną. Od 1923 r. kościół rzymskokatolicki św. Bazylego. Drewniana, konstrukcji zrębowej. Zewnątrz i wewnątrz wzmocniona lisicami, …

PUCHACZÓW

Wieś, siedziba urzędu gminy. Dawniej, pod nazwą Mniejsza Łęczna, była własnością opactwa sieciechowskiego. Prawa miejskie i zmiana nazwy w 1527 r. Od 1773 r. własność Komisji Edukacji Narodowej. W 1869 r. utrata praw miejskich. Pożar w 1880 r. zniszczył …

SOSNOWICA

Wieś, siedziba urzędu gminy. Dawniej posiadłość rodu Sosnowskich, którzy w 1685 r. uzyskali od króla Jana III Sobieskiego przywilej lokacyjny.

W majątku wielkiego hetmana litewskiego Józefa Sosnowskiego pracował w 1775 r. Tadeusz Kościuszko. Mieszkał w zachowanym barokowym czworaku (tablica …

LUDWIN

Wieś, siedziba urzędu gminy. Murowany dwór z 1884 r., rozbudowany na pocz. XX w. Obok zabudowania gospodarcze z końca XIX w.

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie jest najdalej na pd. wsch. wysuniętym fragmentem Polesia Lubelskiego (zw. też Podlaskim). Ukształtowane zostało przez zlodowacenie …

Łęczna

Miasto powiatowe (ok. 22000 mieszk.) położone nad Wieprzem w miejscu ujścia rz. Świnki, siedziba urzędu gminy.

Przywilej lokacyjny Łęczna otrzymała w 1467 r. W herbie miasta od tamtej pory umieszczony jest czarny dzik na czerwonym tle. Miasto rozwijało się …

Trasa Lublin – Łęczna

Trasa wiedzie z Lublina w kierunku pn.-wsch. drogami nr 831 do Włodawy, a następnie nr 816. Prowadzi przez pn.-wsch. kraniec Wyżyny Lubelskiej (Płaskowyż Świdnicki) oraz Polesie Lubelskie (Pojezierze Lęczyńsko-Włodawskie, Garb Włodaw-ski, Zaklęsłość Sosnowicką i Równinę Kodeńską) …